Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

8157 52a7
3393 08dd 500
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 20 2017

November 17 2017

6796 b33f 500
Reposted fromshakeme shakeme

November 16 2017

3245 c22f 500
Reposted fromberrishchoclate berrishchoclate viamehhh mehhh
7593 ce79
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamehhh mehhh

iranianrelated: Women protesting forced hijab days after the Iranian Revolution, 1979

Reposted frommr-absentia mr-absentia viamehhh mehhh

November 15 2017

November 14 2017

Reposted fromheima heima viagdziejestola gdziejestola
1392 be08
Reposted fromintrigante intrigante viagdziejestola gdziejestola
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
5130 494b
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaunmadebeds unmadebeds
Pokonuj złych ludzi swym opanowaniem. Nie daj się im wyprowadzić z równowagi. Jeśli są złośliwi, nie bądź złośliwy w zamian. Jeśli wściekły pies ugryzie cię, a ty ugryziesz go w odwecie, sam staniesz się psem.
— Budda Siakjamuni, The Amitabha Sutra, Dharma Realm Buddhas Association, San Francisco 1974
(via wzruszenia)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl